THE HOUSE

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Միսետր ու Միսիս սմիթ ունեն տղա և աոցիք տղաի անունը Ջոն իսկ աղյիկի Սարա:

Սմիթերը ապրում են տանը նրանք ունեն հյուրասենաք: Նրանք դիտում են հերուստացույց հյուրասենակուն: Հայրիկը պատրաստում է ութելիք խոանոցում: Նրանք ուտում են ճաշասենակում: Տունը ունի երկու ննյասենակ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s